ขัอมูลกิจกรรมหลักสูตร

 
 0  0 0 
 0  0  0
 0  0  0
     

ผลงานทางวิชาการ/บทความทางวิาการ

       

เดือน/ปี .วัน

ผู้แต่ง/ผู้ค้นคว้า

ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 2558

  นายวีระชัย หงษ์ทอง

 

 เนื้อเรื่องแบบฝึกทักษะระดับสูง เรื่องคาสและคาสเนท วิชาภาษาอังกฤษ เลเลเล ญ ท22102 ชั้นศึกษาปีที่ ๒

 

 

 2558

 นายอินทร์

 รายงานรายงานโครงการระบบ ช่วยเหลือนักเรียนสำนักปรือใหญ่วิทย์เ...

 

 2559

 นายชนะ อยู่สุข

 รายงานผล ธัญพืชและพืชพันธุ์

รหัสวิเค ราะ ง23101 วิชางานเกษตรที่เน้นการอาชีพและ

เทคโนโลยีชั้นสูง3

 

 2559

 

 

 

 2559

 

 

 

 2559

 

 

 
       
เดือน/ปี .วัน ผลงานของ ชื่อเรื่อง/ชื่อผลงาน หมายเหตุ
       
       
       
       
  • 0001
  • 0002